میگویند که شهریور تمام شد و مهر در راه است....

چه خوش خیالند !ال

مهر برای ما سالهاست که آغاز شده....

مهر آنهایی که دوستشان داریم،

" مهر" ماه نیست !

مهر ، " دل " است...

همکاران فرهنگی و دانش اموزان عزیز با مهر و محبت قلبم آغاز سال تحصیلی را تبریک وشاد باش عرض مینمایم